Thống kê Miền bắc

Loại thống kê

Khoảng thời gian

Tỉnh thành

Loại giải:

Reset

Số về nhiều nhất trong 7 ngày

91 6 lần
37 5 lần
87 5 lần
67 5 lần
62 4 lần
85 4 lần
19 4 lần
65 4 lần
42 4 lần
71 4 lần
26 3 lần
49 3 lần
98 3 lần
50 3 lần
63 3 lần
18 3 lần

Số về ít nhất trong 7 ngày

97 1 lần
73 1 lần
01 1 lần
74 1 lần
02 1 lần
39 1 lần
30 1 lần
41 1 lần
89 1 lần
31 1 lần
66 1 lần
55 1 lần
32 1 lần
22 1 lần
92 1 lần
68 1 lần

Đầu về nhiều nhất trong 7 ngày

6 26 lần
2 23 lần
7 21 lần
4 20 lần
8 20 lần
3 18 lần
1 17 lần
5 15 lần
9 15 lần
0 14 lần

Đuôi về nhiều nhất trong 7 ngày

7 25 lần
1 24 lần
8 21 lần
4 19 lần
5 19 lần
3 17 lần
2 17 lần
6 16 lần
9 16 lần
0 15 lần