Thống kê Miền bắc

Loại thống kê

Khoảng thời gian

Tỉnh thành

Loại giải:

Reset

Số về nhiều nhất trong 7 ngày

20 5 lần
84 4 lần
88 4 lần
40 4 lần
89 4 lần
42 4 lần
34 4 lần
70 4 lần
48 4 lần
95 3 lần
61 3 lần
01 3 lần
74 3 lần
12 3 lần
38 3 lần
75 3 lần

Số về ít nhất trong 7 ngày

60 1 lần
00 1 lần
72 1 lần
11 1 lần
49 1 lần
96 1 lần
02 1 lần
52 1 lần
39 1 lần
53 1 lần
27 1 lần
77 1 lần
05 1 lần
18 1 lần
55 1 lần
90 1 lần

Đầu về nhiều nhất trong 7 ngày

8 25 lần
7 21 lần
6 20 lần
4 20 lần
2 20 lần
3 19 lần
0 18 lần
1 16 lần
9 16 lần
5 14 lần

Đuôi về nhiều nhất trong 7 ngày

4 24 lần
8 23 lần
1 21 lần
5 21 lần
9 20 lần
0 19 lần
6 18 lần
2 17 lần
3 14 lần
7 12 lần